e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

調動 điều động
♦Thay đổi. ◇Ba Kim : Nhân vi tha phụ thân đích công tác kinh thường điều động, tha cân trước tha đáo quá bất thiểu địa phương 調, (Quan ư "Hải đích mộng" ).
♦Dời chuyển.
♦Huy động.