e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

誠懇 thành khẩn
♦Chân thật và khẩn thiết. ◎Như: tố nhân yếu thành khẩn .
♦☆Tương tự: lão thật , khẩn thiết , trung hậu , thành chí , thành thật .
♦★Tương phản: giảo trá , gian trá , quyền trá , hiểm trá , hư phù , hư ngụy .