e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

詰朝 cật triêu
♦Sáng mai.