e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

詔令 chiếu lệnh
♦Mệnh lệnh của vua.