e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

補短 bổ đoản
♦Thêm vào chỗ không đủ. ◇Mạnh Tử : Kim Đằng (Văn Công) tuyệt trường bổ đoản, tương ngũ thập lí dã, do khả dĩ vi thiện quốc , , (Đằng Văn Công thượng ).
♦Bổ sung sửa chữa sai sót. ◇Sử Kí : Dĩ vi châu dị quốc thù, tình tập bất đồng, cố bác thải phong tục, hiệp bỉ thanh luật, dĩ bổ đoản di hóa, trợ lưu chánh giáo , , , , , (Nhạc thư ).