e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

被動 bị động
♦Chịu ảnh hưởng sức lực bên ngoài mới hành động. ★Tương phản: chủ động .