e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

薩達姆•侯賽因 tát đạt mỗ hầu tái nhân
♦Tiếng Anh: Saddam Hussein.