e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

薩達姆 tát đạt mỗ
♦Tiếng Anh: Saddam