e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

備案 bị án
♦Trình lên chủ quản hồ sơ về công việc làm để sẵn sàng được kiểm soát tra khảo. ☆Tương tự: đăng kí , lập án , chú sách , tồn án .
♦Hồ sơ chuẩn bị cho phương án. ◎Như: tố thập ma sự đô yếu hữu cá bị án, dĩ miễn xuất liễu ý ngoại, thố thủ bất cập , , làm việc gì cũng đều cần phải lập hồ sơ, để tránh khỏi gặp phải bất ngờ hoặc sai sót bất cập.