e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

英靈 anh linh
♦Khí thiêng anh hoa ngưng tụ. Chỉ người tài năng xuất chúng.
♦Linh hồn của bậc anh hùng liệt sĩ. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Kim khải ca dục hoàn, hiến phu tương cập. Nhữ đẳng anh linh thượng tại, kì đảo tất văn. Tùy ngã tinh kì, trục ngã bộ khúc, đồng hồi thượng quốc, các nhận bổn hương , . , . , , , (Đệ cửu thập nhất hồi) Nay ca khúc khải hoàn, cùng đem tù binh hiến dâng lên tông miếu. Các ngươi hồn thiêng anh liệt còn đó, cúng tế ắt nghe thấy. Theo ngọn cờ, nghe khúc nhạc của ta, cùng về nước tổ, nhận lấy quê hương.