e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

英雄 anh hùng
♦Người tài giỏi xuất chúng.
♦☆Tương tự: hào kiệt , hảo hán , anh hào .
♦★Tương phản: nọa phu , tiểu sửu .