e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

英豪 anh hào
♦Anh hùng hào kiệt. ◇Lưu Đại Khôi : Ung Chánh tam niên, dư du kinh sư, dữ tứ phương chi anh hào tương kết , , (Từ côn san văn tự ).
♦Võ nghệ cao siêu, đảm lược hơn người. ◇Quan Hán Khanh : Chí khí lăng vân quán cửu tiêu, Chu Thương kim nhật sính anh hào , (Đan đao hội , Đệ tam chiệp).