e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

英氣 anh khí
♦Khí khái to lớn, hào khí. ◇Tam quốc chí : Sách anh khí kiệt tế, mãnh duệ quán thế , (Tôn Sách truyện ) Tôn Sách hào khí uy nghi, mạnh mẽ trùm đời.