e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

英武 anh vũ
♦Anh tài vũ dũng. ◇Tân Đường Thư : Thái Tông vi nhân thông minh anh vũ, hữu đại chí , (Thái Tông kỉ ).
♦Người anh tuấn dũng vũ. ◇Ninh Điều Nguyên 調: Tự thử sanh tồn chân bất dị, Cổ lai anh vũ diệc vô đa , (Nhâm Tí cảm sự ).