e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

英格蘭 anh cách lan
♦Tức là Anh Cát Lợi (England).