e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

英拔 anh bạt
♦Anh tuấn đặc xuất, xuất chúng. ◇Trương Cửu Linh : Văn nghệ anh bạt, lí tuyệt nhân cảnh , (Hạ hoàng thái tử chế bi trạng ).