e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

傍若無人 bàng nhược vô nhân
♦Coi bên mình như không có người, chỉ sự khinh người hoặc thái độ tự thị. § Cũng như: hạ mục vô nhân , mục trung vô nhân , mục vô dư tử .