e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

英吉利海峽 anh cát lợi hải hạp
Anh-Cát-Lợi hải hạp English Channel, eo biển ranh giới giữa Anh Quốc và Pháp Quốc.