e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

英傑 anh kiệt
♦☆Tương tự: anh hào .