e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

與件 dữ kiện
♦Luận cứ, sự thật dùng làm luận cứ, điều kiện đã biết. § Khái niệm dùng trong tiếng Nhật (tiếng Anh: postulate, given conditions, data).