e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

至於 chí ư
♦Đến như, nhưng đến cả. ◇Luận Ngữ : Kim chi hiếu giả, thị vị năng dưỡng. Chí ư khuyển mã, giai năng hữu dưỡng. Bất kính, hà dĩ biệt hồ? , . , . , (Vi chánh ) Nay người ta cho hiếu là có thể nuôi dưỡng cha mẹ. Nhưng đến chó ngựa kia, người ta cũng nuôi. Nếu không kính cha mẹ thì có khác gì?
♦Đến, đáo đạt. ◇Luận Ngữ : Phu tử chí ư thị bang dã, tất văn kì chính , (Học nhi ) Thầy mình (chỉ Khổng Tử) đến nước nào cũng được nghe biết chính sự nước đó.