e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

俳體 bài thể
♦Lối văn biền thể, chú trọng về âm luật và đối ngẫu.
♦Lối văn du hí có nội dung khôi hài. § Tức bài hài thể .