e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

肌體 cơ thể
♦Thân thể. ◎Như: cơ thể sấu tiểu .