e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

職爵 chức tước
♦Chức vị và phẩm tước. ☆Tương tự: chức phẩm , chức sắc .