e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

職權 chức quyền
♦Cái quyền lực trong chức vụ mình.
♦Chức vị và quyền thế.