e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

職役 chức dịch
♦Công việc thuộc phần mình.
♦Người làm việc trong phủ quan.