e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

職員 chức viên
♦Nhân viên. ◎Như: giá cá xí nghiệp tổ chức bàng đại, cộng hữu thiên dư danh chức viên , .