e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

職品 chức phẩm
♦Chức vị và phẩm tước, bậc cao thấp của quan lại.