e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

終歸 chung quy
♦Kết cục, sau cùng. ☆Tương tự: tất cánh , chung cứu , chung ư .
♦Tên một con thú thần (theo truyền thuyết).