e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

保護人 bảo hộ nhân
♦Người có tư cách pháp lí để thay mặt chịu trách nhiệm cho một người chưa đến tuổi trưởng thành. § Còn gọi là giám hộ nhân .