e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

簪纓 trâm anh
Trâm là để cài tóc, anh là giải mũ. Ngày xưa, chỉ mũ áo trang sức của người hiển quý. Trâm anh chỉ người quan cao, hiển quý. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Cửu văn công thế đại trâm anh, hà bất lập ư miếu đường? , ? (Đệ lục thập hồi) Đã lâu nghe ngài là dòng dõi trâm anh, sao không làm quan với triều đình?