e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

保育 bảo dục
♦Dưỡng dục, giữ gìn nuôi nấng.
♦Nay thường chỉ trông nom sức khỏe, nuôi nấng trẻ em.