e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

保皇 bảo hoàng
♦Ủng hộ chính thể quân chủ.