e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

不動產 bất động sản
♦Chỉ chung những của cải không dời được (nhà cửa, ruộng đất…).