e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

移動 di động
♦Dời chỗ hoặc thay đổi phương hướng. ◎Như: hỏa xa hoãn hoãn hướng tiền di động .
♦Biến đổi.