e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

保庸 bảo dong, bảo dung
♦Người làm mướn. § Cũng viết là bảo dong .
♦Ban thưởng cho người có công, làm cho yên lòng.