e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

禁令 cấm lệnh
♦Lệnh của triều đình hoặc chính phủ, không cho phép dân chúng làm một việc gì.