e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

碑額 bi ngạch
♦Đầu bia cùng với tiêu đề. ◇Ngô Khâu Diễn : Phàm tả bi biển, tự họa nghi phì, thể nghi phương viên, bi ngạch đồng thử , , , (Học cổ biên , Tam thập ngũ cử ).