e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

碑陰 bi âm
♦Mặt sau tấm bia. Cũng chỉ văn tự ở mặt sau tấm bia.