e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

碑誌 bi chí
♦Bài văn khắc trên bia. Thường để ghi chép công đức. § Cũng viết là bi chí . ☆Tương tự: bi văn . ◇Nam sử : (Lưu) Hiệp vi văn trường ư Phật lí, đô hạ tự tháp cập danh tăng bi chí, tất thỉnh Hiệp chế văn , , (Lưu Hiệp truyện ).