e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

碑文 bi văn
♦Văn tự khắc trên bia. § Cũng gọi là bi chí .
♦Tên một thể văn.