e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

碑亭 bi đình
♦Nhà, đình dựng lên để đặt bia. ◇Sùng Di : (An Hựu cung) chánh điện chi đông vi Mãn văn bi đình, tây vi Hán văn bi đình ()殿滿, 西 (Đạo hàm dĩ lai triều dã tạp kí ).
♦Mượn chỉ người thân thể cao lớn.