e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

知縣 tri huyện
♦Chức quan cai quản một huyện.