e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

真偽 chân ngụy
♦Thật và giả. § Cũng như chân giả . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Lệnh bộ tốt hình mạo tương tự giả, giả ban Khương Duy công thành, nhân hỏa quang chi trung, bất biện chân ngụy , , , (Đệ cửu thập tam hồi) (Khổng Minh) ra lệnh chọn lấy một người mặt mũi giống (Khương Duy), giả trang làm Khương Duy đánh vào thành, vì trong bóng lửa (mập mờ), không phân biệt được thật giả.