e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

病院 bệnh viện
♦Nhà thương, y viện.