e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

病菌 bệnh khuẩn
♦Vi trùng, tế khuẩn có thể làm cho sinh vật mắc bệnh. ◇Ba Kim : Bệnh khuẩn tại cật ngã đích phế, hảo, tựu nhượng tha môn cật cá thống khoái bãi , , (Hàn dạ , Nhị nhất).