e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

病舍 bệnh xá
♦Nhà thương. ◎Như: hiện đại nhân vi trọng thị nhân quyền, bệnh xá đích thiết bị đô cải thiện hứa đa liễu , .