e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

病症 bệnh chứng
♦Chứng trạng của bệnh tật. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Chỉ nhân nhất cá phú ông, dã phạm trước vô nhi đích bệnh chứng, khởi tri dã hệ hữu nhi, bị nhân tàng quá , , , (Quyển tam thập bát).
♦Phiếm chỉ bệnh tật. ◇Cổ kim tiểu thuyết : Thứ nhật hôn mê bất tỉnh, khiếu hoán dã bất đáp ứng, chánh bất tri thập ma bệnh chứng , , (Náo âm ti tư mã mạo đoán ngục ).