e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

病疾 bệnh tật
♦Chỉ chung sự đau ốm. ◇Mặc Tử : Nhân chi sở bất dục giả hà dã? Bệnh tật họa túy dã ? (Thiên chí trung ) Cái mà người ta không muốn là gì? Bệnh tật tai vạ quấy nhiễu vậy.
♦Bệnh nặng, bệnh nguy kịch. ◇Bắc Tề Thư : Kim bệnh tật như thử, đãi tương bất tế, nghi thiện tương dực tá, khắc tư phụ hạ , , , (Đoạn Vinh truyện ).