e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

病狀 bệnh trạng
♦Bệnh tình.
♦Tờ báo cáo bệnh tật. ◇Thủy hử truyện : Cao Điện Súy nhất nhất điểm quá, ư nội chỉ khiếm nhất danh bát thập vạn cấm quân giáo đầu Vương Tiến, bán nguyệt chi tiền, dĩ hữu bệnh trạng tại quan 殿, , , (Đệ nhị hồi).